สวัสดิการสมาชิก   กองทุนสวัสดิการสมาชิก  
   
เงินสวัสดิการสมาชิก

การใช้เงินกองทุนสวัสดิการของสมาชิก
สหกรณ์จะใช้เงินกองทุนสวัสดิการ จ่ายให้สมาชิกใน 4 ประเภท คือ

                                    1.  เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
                                    2.  เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
                                    3.  เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบสาธารณภัย
                                    4.  เงินสงเคราะห์เนื่องจากสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี

 

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ มีดังนี้

 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 7 ปี ให้ได้รับเงินรายละ 10,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 8 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี ให้ได้รับเงินรายละ 20,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี ให้ได้รับเงินรายละ 30,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 22 ปี แต่ไม่เกิน 28 ปี ให้ได้รับเงินรายละ 40,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 29 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี ให้ได้รับเงินรายละ 50,000 บาท
 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินรายละ 60,000 บาท

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมให้ผู้มีสิทธิรับเงิน แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสาร ใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นถึงสหกรณ์ เพื่อขอรับเงินภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนด ถึงว่าหมดสิทธิรับเงิน


 
เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ มีดังนี้

 • กรณีเสียชีวิตมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
 • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสายตา มีสิทธิได้รับเงิน 5,000 บาท
 • กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีสิทธิได้รับเงิน 10,000 บาท

 

ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสารใบรับรองแพทย์ และหรือใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นถึงสหกรณ์ ภายในกำหนดเวลาดังนี้

 • กรณีเสียชีวิต ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสายตาให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสายตา
 • กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 
เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบสาธารณภัย

เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบสาธารณภัย

สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงิน ต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัย มีดังนี้

 • สมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน หรือคู่สมรสของเจ้าบ้าน มีสิทธิได้รับเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 • สมาชิกที่มีชื่อเป็นผู้อาศัย มีสิทธิได้รับเงินไม่เกิน 5,000 บาท

เมื่อสมาชิกประสบภัย ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองประสบภัยของส่วนราชการ และภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่ประสบภัยถึงสหกรณ์ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบภัย เมื่อพ้นกำหนดแล้ว เป็นอันหมดสิทธิรับเงินดังกล่าว

 
เงินสงเคราะห์เนื่องจากสมาชิกอายุครบ 60 ปี

เงินสงเคราะห์เนื่องจากสมาชิกอายุครบ 60 ปี

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี มีดังนี้

 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท เมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 11 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ 4,000 บาท เมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 21 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ 5,000 บาท เมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 30 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ 7,000 บาท เมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์

สมาชิกมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินสงเคราะห์ เนื่องจากสมาชิกอายุครบ 60 ปี เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกแต่ละราย


 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|