สวัสดิการสมาชิก   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  
   

สมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นแสดงความจำนงตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด
ภายในกำหนดเวลาตามประกาศของสหกรณ์ (ประมาณเดือน มีนาคมของทุกปี)            
สมาชิกผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน
2. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้ไม่เกิน 1 ทุน
3. ในกรณีที่สามีและภรรยาเป็นสมาชิกทั้งคู่ให้มีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน

             บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุตรชอบด้วยกฏหมาย แต่ไม่รวมถึงบุญธรรมหรือบุตร
    ซึ่งสมาชิกได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาของราชการ หรือสถาบัน
    ศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
4. เป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำ

              ประเภทของทุนการศึกษา
1. ประเภททุนเรียนดี
    จ่ายแก่บุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนตลอดทั้งปีสอบได้ระดับคะแนน
     เฉลี่ยสะสมสูงสุด และเรียงตามลำดับคะแนนตามจำนวนทุน
2. ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา
    จ่ายแก่บุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย โดยเรียงตามลำดับรายได้น้อย ไปหารายได้มาก

                             หลักฐาน
1. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (สมุดรายงานผลการเรียนประจำปีการศึกษา)
3. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา และความประพฤติของบุตร
4. สำเนางบหน้าเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกที่ผู้รับทุน
    (กรณีขอทุนส่งเสริมการศึกษา)
5. อื่น ๆ ตามแต่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด


 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|