สวัสดิการสมาชิก   ทุนสาธารณประโยชน์  
   
ทุนสาธารณประโยชน์

ทุนสาธารณประโยชน์

สหกรณ์จะจ่ายใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. จ่ายเพื่อการศึกษา
  2. จ่ายเพื่อการกุศล
  3. จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือ   ต่อเติมสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน   บ่อน้ำ และสวนสาธารณะ เป็นต้น
  4. จ่ายเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ

การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ในคราวหนึ่ง ๆ ให้จะถือหลักความสำคัญก่อนหลัง ดังนี้

  1. ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็นการสงเคราะห์ อันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ แก่สมาชิก ให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก กรณีเงินกองทุนสวัสดิการมีไม่เพียงพอ
  2. ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป ให้ได้รับเป็นอันดับสอง
  3. ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ได้รับเป็นอันดับสาม
  4. ทุนสาธารณาประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไป ให้ได้รับเป็นอันดับสี่
  5. นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
  6. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ จะพิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น
 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|