สวัสดิการสมาชิก   สวัสดิการ - สิทธิประโยชน์  
   

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ดังนี้

1. ได้ออมทรัพย์ วิธีการออมมีหลายวิธีเช่น
    1.1 ซื้อหุ้นรายเดือน เป็นเงินออมที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสหกรณ์ แต่จะมากที่สุดในบรรดากระบวนการออมงินกับสหกรณ์
    1.2 ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ มี 2 ประเภท
          - เงินฝากออมทรัพย์
          - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2. ได้ช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน ด้วยการให้เงินที่ออมไว้กับสหกรณ์ให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้สอย

3. มีสิทธิ์กู้ยืมเงินประเภทต่าง ๆ ไปบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่
    3.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
    3.2 เงินกู้สามัญ
          - เงินกู้สามัญ (ปกติ)
          - เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก
          - เพื่อการศึกษา
          - เพื่อซี้อจักรยานยนต์
          - เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
          - เพื่อซื้อรถยนต์
          - เงินกู้พิเศษ
          - เพื่อการเคหะสงเคราะห์
          - เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

4. ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ได้แก่
    4.1 ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
          - ทุนเรียนดี
          - ทุนส่งเสริมการศึกษา
    4.2 เงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการของสมาชิก ได้แก่
          - เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
          - เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
          - เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบสาธารณภัย
          - เงินสงเคราะห์เนื่องจากสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี (สวัสดิการของขวัญวัน 5 รอบ)

5. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นกุศลต่าง ๆ กรณีร่วมบริจาคเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ นอกจากนั้นยังได้ช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกองทัพอากาศ ตามที่ได้รับการร้องขอ

การถือหุ้นของสมาชิก

                สหกรณ์เปิดให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มรายเดือนได้ โดยสมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 50% ของเงินได้รายเดือน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10,000.- บาท ต่อเดือน หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอถือหุ้นเพิ่มรายเดือนให้นำงบหน้าหักเงินเดือนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย

การฝากเงินของสมาชิก

                สมาชิกแต่ละคนสามารถฝากเงินออมทรัพย์เกษียณทวีสุข อัตราดอกเบี้ย 2.50 ต่อปี หรือเงินฝากออมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณได้ อัตราดอกเบี้ย 3.25 ต่อ (ขณะนี้เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปิดรับฝาก)

นอกจากนี้ ยังมีเงินปันผลจากหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ และเงินเฉลี่ยคืนจากการกู้เงินของสมาชิกอีกด้วย

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|