สวัสดิการสมาชิก   สวัสดิการสมาชิก  

 

เงินกองทุนสวัสดิการของสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิรับเงินสวัสดิการสมาชิก รวม 7 ประเภท ดังนี้

1)  เงินสงเคราะเกี่ยวกับศพสมาชิก
2)  เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
3)  เงินสงเคราะห์เนื่องจากสาธารณภัย
4)  เงินสงเคราะห์เนื่องจากสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี
5)  เงินสวัสดิการของสมาชิก
6)  เงินสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตร
7)  เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ของสมาชิก

และอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก คือ ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

 

** รายละเอียด "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 (แก้ไขยกร่าง ประกาศ ณ 26 มี.ค.62) (คลิกที่นี่)

** รายละเอียด "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ 28 มิ.ย.62) (คลิกที่นี่)