เกี่ยวกับสหกรณ์   ประวัติความเป็นมา  
   

การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด


     กองทัพอากาศได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อร่างข้อบังคับว่าด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ใช้ข้อบังคับว่าด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ ฉบับที่คณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นำเรียนเสนอและสั่งการให้กรมการเงินทหารอากาศพิจารณาจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการและลูกจ้าง ในส่วนของกอง บัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพอากาศได้จัดตั้งคณะทำงานเรียกว่า "คณะผู้จัดตั้ง" ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่จากกรมการเงินทหารอากาศจำนวน 11 คน ได้แก่

 
                 1.  ปลัดบัญชีทหารอากาศ

                 2.  เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ

                 3.  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

                 4.  เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

                 5.  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

                 6.  เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

                 7.  เจ้ากรมจเรทหารอากาศ 

                 8.  เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ

                 9.  ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ

               10.  เลขานุการกองทัพอากาศ

               11.  หัวหน้ากองเงินเดือนและค่าจ้าง กรมการเงินทหารอากาศ

 
 คณะผู้จัดตั้งได้เริ่มดำเนินการประชุมพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และมีมติขอให้จดทะเบียนชนิดจำกัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.จำกัด" ตั้งสำนักงานอยู่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 แรกตั้งมีสมาชิก 745 คน เงินทุนค่าหุ้นรวม 115,250.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คณะผู้จัดตั้งได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นการชั่วคราว จำนวน 12 คน เมื่อ 4 พฤษภาคม 2526 ดังนี้
 
              1.  พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปเตมีย์                     เป็นประธานกรรมการ

               2.  พลอากาศตรี วิระพงษ์ รามณรงค์                     เป็นรองประธานกรรมการ

               3.  พลอากาศตรี อารัญ เฉลิมแสนยากร                 เป็นกรรมการ

               4.  พลอากาศตรี ภุชงค์ ยศไกร                            เป็นกรรมการ

               5.  พลอากาศตรี พิศิษฐ์ ศรีกาฬสินธุ์                     เป็นกรรมการ

               6.  พลอากาศตรี กันต์ พิมานทิพย์                        เป็นกรรมการ

               7.  พลอากาศตรี วรนาถ อภิจารี                           เป็นกรรมการ

               8.  พลอากาศตรี เกษตร โรจนนิล                         เป็นกรรมการ

               9.  นาวาอากาศเอก ประเสริฐ สัชฌุกร                  เป็นกรรมการ

             10.  นาวาอากาศเอก เพิ่มศักดิ์ ภัคโชตานนท์          เป็นกรรมการ

             11.  นาวาอากาศเอก โรจน์ เสาวมล                        เป็นกรรมการ

             12.  นาวาอากาศเอกหญิง จารุวรรณ สุวรรณรักษ์    เป็นกรรมการ 

          คณะกรรมการ ได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2526 นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.

ทอ.จำกัด เมื่อ 10 มิถุนายน 2526 ตามเลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.55/2526 สหกรณ์ได้จัดตั้ง

สำนักงาน ณ อาคารฝ่ายอำนวยการกองทัพอากาศ (อาคารแปดกรม) บริเวณชั้นที่ 2 ระหว่างกรม

ยุทธการทหารอากาศกับกรมสารบรรณทหารอากาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2526 มีพลอากาศตรี โรจน์ เสาว

มล เป็นผู้จัดการคนแรก สหกรณ์ประกอบด้้วยฝ่ายต่าง ๆ 5 ฝ่าย ได้แก่

               1.  ฝ่ายธุรการ

               2.  ฝ่ายบัญชี

               3.  ฝ่ายการเงิน

               4.  ฝ่ายทะเบียบหุ้นและบัญชีเงินกู้

               5.  ฝ่ายจัดเก็บ

          ได้เปิดบริการให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตั้งแต่ พฤศจิกายน 2526 และเปิด

ให้สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์ตั้งแต่ ธันวาคม 2533 เป็นต้นมา

          เมื่อ 20 มิถุนายน 2544 ได้จดทะเบียนขอเปลี่ยนชื่อสหกรณ์เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์กอง

บัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด" 

          เนื่องจากกิจการของสหกรณ์ขยายตัวมากขึ้นทำให้สำนักงานเดิมไม่เพียงพอในการให้บริการ

สมาชิกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น สหกรณ์จึงได้รายงานขอย้ายสำนักงานไปยังสถานที่ใหม่ ซึ่งผู้

บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติและสหกรณ์ได้ดำเนินการย้ายสำนักงานเข้าที่ตั้งใหม่บริเวณด้านทิศ

ตะวันออกของอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2544

          ในปี 2547 ได้มีการจัดส่วนทำงานใหม่เป็น 6 ฝ่าย ได้แก่

               1.  ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์

               2.  ฝ่ายบัญชี

               3.  ฝ่ายการเงิน

               4.  ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้

               5.  ฝ่ายจัดเก็บ

               6.  ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ            

         

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|