ข่าวสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
ประกาศสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามยอดฮิต
    กู้เงินสามัญประจำเดือน มี.ค.58
ยื่นเรื่องกู้เงิน 
  26 ก.พ.58 - 6 มี.ค.58
ถ้าเรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
  10 มี.ค.58
จ่ายวันที่  27 มี.ค.58
แต่ถ้า เรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
   17 มี.ค.58
จ่ายวันที่ 3 เม.ย..58 
กรุณาตรวจสอบเรื่องกู้ของท่าน
ภายใน 10 มี.ค.และ 17 มี.ค.58
จัดลำดับคิวตามสัญญากู้เรียบร้อย

    ผลการดำเนินงาน

 
 
 
 
ดูทั้งหมด..  

       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ


แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

    ชะลอการรับฝากออมทรัพย์
          ตามที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้งการเปิดรับฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข
ในวันที่ 2 มี.ค.58 และออมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ ในวันที่ 1 ต.ค.58 นั้น 
          ขณะนี้ระบบโปรแกรมการฝากออมทรัพย์ ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
คณะกรรมการดำเนินการสอ.บก.ทอ. ได้สั่งการให้ชะลอการรับฝาก
ออมทรัพย์ดังกล่าว ไปก่อนเมื่อพร้อมดำเนินการ
จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
    รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล


รางวัลจับฉลาก ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย.57
รางวัลเงินสด 300.-บาท  จำนวน 114 รางวัล สำหรับสมาชิกทุกคน 
ผู้มีชื่อได้รับรางวัล กรุณามารับรางวัลที่สำนักงานสหกรณ์ฯ 
 เวลา 0830-1500

ดูรายชื่อทั้งหมด
    หลักฐานการขอรับทุนการศึกษาบุตร
     สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้กับบุตร กรุณาเตรียม
หลักฐานการขอรับทุนการศึกษาฯ  ให้พร้อมก่อนยื่นแบบขอทุนการศึกษาฯ
ดังต่อไปนี้
1. ทุนเรียนดี
   1.1 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก
   1.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษาของบุตรสมาชิกในปี 2557
   1.3 หนังสือรับรองของสถานศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพทางการศึกษา และความประพฤติของบุตรสมาชิก
2. ทุนส่งเสริมการศึกษา
   2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก
   2.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษาของบุตรสมาชิกในปี 2557
   2.3 หนังสือรับรองของสถานศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพทางการศึกษา และความประพฤติของบุตรสมาชิก
   2.4 สำเนางบหน้าหักเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ปัจจุบันของสมาชิกผู้ขอรับทุน 
หมายเหตุ
   1.  สมาชิกควรแจ้งขอหลักฐานกับโรงเรียนล่วงหน้าก่อนเพื่อสมาชิกจะได้หลักฐานต่าง ๆ เร็วขึ้น
   2.  วันที่กำหนดให้สมาชิกยื่นแบบ สหกรณ์ ฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (ประมาณต้นเดือน
 มี.ค. ถึง ต้นเดือน เม.ย.58)
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายธุรการ สอ.บก.ทอ. โทร.3-2101 กด 0 , 3-1699 กด 0 ) 


    
    ประกาศ เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

เปิดให้กู้แล้ว...เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกและบุตร

สอ.บก.ทอ.เปิดให้สมาชิกกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา ได้ 2 กรณี
1. กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก   2. กู้เงินเพื่อการศึกษาสมาชิก

สมาชิกยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป

สมาชิกสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา
จากเมนูแบบฟอร์ม เลือกแบบฟอร์มเงินกู้สามัญอื่น
อ่านประกาศ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายสินเชื่อ
โทร.3 2101, 3 1699 กด 24, 19
    บันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
                      สมาชิกท่านใดที่ฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ
กรุณานำสมุดเงินฝาก มาบันทึกรายการดอกเบี้ยด้วยค่ะ
               (ทั้งเล่มเขียว และเล่มแดง)
            ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป  
                                                        
    สมาชิกที่ขอลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 
                       กรุณามาติดต่อสหกรณ์ฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    สำนักงานใหม่

สำนักงานใหม่อยู่ ณ อาคารหลังกองประชาสัมพันธ์ บก.ทอ.
(ช่องทาง บก.ทอ.2)
    สหกรณ์ ฯ ตอบคำถามสมาชิก
 
           จากการที่ สอ.บก.ทอ. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน
กู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) ตั้งแต่ 29 เม.ย.57 นั้น
        สมาชิกหลายท่านได้แจ้งว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้
สมาชิกได้รับความเดือดร้อนในการกู้เงินสามัญ 
        สหกรณ์ ฯ จึงขอชี้แจงสมาชิกดังนี้
    
    
    
ดูทั้งหมด..  
    ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
                                                       
    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    ขอเชิญ สอบถามได้เลยค่ะ
สมาชิกท่านใดมีปัญหา หรือมีข้อสังสัย
                   และได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้ว
            ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
 
           กรุณาติดต่อ  ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ 
           ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ.
    สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 4/56 เมื่อ
3 ก.ย.56  ได้มีมติไม่ให้สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลายกู้เงินทุกประเภทและไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ จนกว่าจะถูก
ปลดจากคำสั่งศาลดังกล่าว
    ถือหุ้นรายเดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ?
กรณีที่สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับเพิ่มหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามเกณฑ์
เงินได้รายเดือน ไม่เกิน 8,000.-บาท  
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  400.-บาท (40 หุ้น)

เงินได้รายเดือน  เกินกว่า 8,000.-บาท ถึง 15,000.-บาท
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 500.-บาท (50 หุ้น)

เงินได้รายเดือน เกินกว่า 15,000.-บาท 
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 600.-บาท (60 หุ้น)
         
สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน
   
แต่ต้องไม่เกิน 10,000.- บาท (1,000 หุ้น)
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 พ.ค.57 เป็นต้นไป
 
    กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

สอ.บก.ทอ.บริหารเองดีกว่าแน่นอน...

                      ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ.
 ได้พิจารณาการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ในกรณีที่ต้องรับ
 ชำระหนี้แทนผู้กู้นั้น  ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ สอ.บก.ทอ.จัดตั้งกองทุน
 ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ แทนการทำประกันสินเชื่อกับบริษัท  
 ประกัน ซึ่งจะได้รับประโยชน์มากกว่า 
                                       
    รายละเอียด ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    สอ.บก.ทอ.ลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่
    ตามที่สมาชิกได้สอบถาม สอ.บก.ทอ.ว่า ได้นำเงินของ
สอ.บก.ทอ.
ไปลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่นั้น

               ปัจจุบัน สอ.บก.ทอ.ไม่ได้นำเงินไปลงทุนกับ
                 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด


    คิดให้ดีก่อนเซ็น

    สวัสดีครับ
 
                           
                                                  
ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน  
หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ  กรุณาติดต่อ 
พล.อ.ท.คณิต  เหลื่อมเจริญ  
ผู้จัดการฯ 
ได้ที่สหกรณ์ฯ  โทร. 3-1937 หรือ
3-1699, 3-2101 กด 15
0-2523-3831, 0-2531-3679 กด 15

-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 รับฝากไม่เกินคนละ  20,000บาท /เดือน  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.00 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับฝากชั่วคราว)
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  5.40 ต่อปี

 

 
     เวบไซต์พื่อสุขภาพ