ข่าวสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
ประกาศสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามยอดฮิต
    กู้เงินสามัญประจำเดือน ต.ค.57
ยื่นเรื่องกู้เงิน 
  28 ก.ย.57 - 8 ต.ค.57
ถ้าเรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
  10 ต.ค.57
จ่ายวันที่  29 ต.ค.57 
แต่ถ้า เรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
   17 ต.ค.57

จ่ายวันที่ 5 พ.ย.57 
กรุณาตรวจสอบเรื่องกู้ของท่าน
ภายใน 10 ต.ค. และ 17 ต.ค.57
จัดลำดับคิวตามสัญญากู้เรียบร้อย

    ผลการดำเนินงาน

 
 
 
 
ดูทั้งหมด..  

       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ


แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

    ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 57
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
เพื่อรับฟังผลการดำเินินงานในรอบปี 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ และ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเินินการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
ณ หอประชุมกานตรันต์ 

ของสมนาคุณรับรางวัลจับฉลาก
  1. จ่ายหุ้น ให้กับสมาชิกทุกคนที่คงสภาพการเป็นสมาชิก ถึง ณ สิ้น ก.ย.57 คนละ 15 หุ้น
  2. สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกถึงวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 57    
       2.1  ค่าพาหนะ สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
       2.2  รางวัลจับฉลาก 
                2.2.1  เงินสด 2000 บาท จำนวน       1  รางวัล  รวมเป็นเงิน 2000 บาท
                2.2.2  เงินสด 1000 บาท  จำนวน      2 รางวัล  รวมเป็นเงิน 2000 บาท
                2.2.3  เงินสด    500 บาท  จำนวน      5 รางวัล  รวมเป็นเงิน 2500 บาท
                2.2.4  จำนวน 228 รางวัล  รวมเป็นเงิน 68,400 บาท  แบ่งเป็น 2 ส่วน
        - สำหรับสมาชิกทุกคน                เป็นเงินสด 300 บาท  จำนวน 114 รางวัล
           - สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม   เป็นเงินสด 300 บาท  จำนวน 114 รางวัล  
 รวมรางวัลทั้นสิ้น 236 รางวัล เป็นเงิน 74,900 บาท
 
 เริ่มลงทะเบียน  0800 - 0915  สมาชิกกรุณานำบัตรข้าราชการ
หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
ในวันศุกร์ที่  14 พฤศจิกายน 2557
   
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.บก.ทอ.
                      
                    สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
เจ้าหน้าที สอ.บก.ทอ. จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)  สาขาการบัญชี สามารถใช้โปรแกรม Excel, word ได้

ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ตั้งแต่  
20 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2557
อ่านประกาศรับสมัคร
พิมพ์ใบสมัคร
   **สอบถามเพิ่มเติม  0 2523 3831 หรือ 0 2531 3679 กด 0                      
    ประกาศ เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

เปิดให้กู้แล้ว...เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกและบุตร

สอ.บก.ทอ.เปิดให้สมาชิกกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา ได้ 2 กรณี
1. กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก   2. กู้เงินเพื่อการศึกษาสมาชิก

สมาชิกยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป

สมาชิกสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา
จากเมนูแบบฟอร์ม เลือกแบบฟอร์มเงินกู้สามัญอื่น
อ่านประกาศ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายสินเชื่อ
โทร.3 2101, 3 1699 กด 24, 19
    บันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
                      สมาชิกท่านใดที่ฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ
กรุณานำสมุดเงินฝาก มาบันทึกรายการดอกเบี้ยด้วยค่ะ
               (ทั้งเล่มเขียว และเล่มแดง)
            ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป  
                                                        
    สมาชิกที่ขอลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 
                       กรุณามาติดต่อสหกรณ์ฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    สหกรณ์ ฯ ตอบคำถามสมาชิก
 
           จากการที่ สอ.บก.ทอ. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน
กู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) ตั้งแต่ 29 เม.ย.57 นั้น
        สมาชิกหลายท่านได้แจ้งว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้
สมาชิกได้รับความเดือดร้อนในการกู้เงินสามัญ 
        สหกรณ์ ฯ จึงขอชี้แจงสมาชิกดังนี้
    
    
    
ดูทั้งหมด..  
    ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
                                                       
    สำนักงานใหม่

สำนักงานใหม่อยู่ ณ อาคารหลังกองประชาสัมพันธ์ บก.ทอ.
(ช่องทาง บก.ทอ.2)
    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    ขอเชิญ สอบถามได้เลยค่ะ
สมาชิกท่านใดมีปัญหา หรือมีข้อสังสัย
                   และได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้ว
            ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
 
           กรุณาติดต่อ  ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ 
           ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ.
    สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 4/56 เมื่อ
3 ก.ย.56  ได้มีมติไม่ให้สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์พิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลายกู้เงินทุกประเภทและไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ จนกว่าจะถูก
ปลดจากคำสั่งศาลดังกล่าว
    ถือหุ้นรายเดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ?
กรณีที่สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับเพิ่มหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามเกณฑ์
เงินได้รายเดือน ไม่เกิน 8,000.-บาท  
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  400.-บาท (40 หุ้น)

เงินได้รายเดือน  เกินกว่า 8,000.-บาท ถึง 15,000.-บาท
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 500.-บาท (50 หุ้น)

เงินได้รายเดือน เกินกว่า 15,000.-บาท 
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 600.-บาท (60 หุ้น)
         
สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน
   
แต่ต้องไม่เกิน 10,000.- บาท (1,000 หุ้น)
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 พ.ค.57 เป็นต้นไป
 
    กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

สอ.บก.ทอ.บริหารเองดีกว่าแน่นอน...

                      ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ.
 ได้พิจารณาการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ในกรณีที่ต้องรับ
 ชำระหนี้แทนผู้กู้นั้น  ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ สอ.บก.ทอ.จัดตั้งกองทุน
 ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ แทนการทำประกันสินเชื่อกับบริษัท  
 ประกัน ซึ่งจะได้รับประโยชน์มากกว่า 
                                       
    รายละเอียด ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    สอ.บก.ทอ.ลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่
    ตามที่สมาชิกได้สอบถาม สอ.บก.ทอ.ว่า ได้นำเงินของ
สอ.บก.ทอ.
ไปลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่นั้น

               ปัจจุบัน สอ.บก.ทอ.ไม่ได้นำเงินไปลงทุนกับ
                 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด


    คิดให้ดีก่อนเซ็น

    สวัสดีครับ
 
 
ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน  
หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ  กรุณาติดต่อ 
พล.อ.ท.คณิต  เหลื่อมเจริญ  
ผู้จัดการฯ 
ได้ที่สหกรณ์ฯ  โทร. 3-1937 หรือ
3-1699, 3-2101 กด 15
0-2523-3831, 0-2531-3679 กด 15

-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 รับฝากไม่เกินคนละ  20,000บาท /เดือน  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.00 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับฝากชั่วคราว)
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  5.40 ต่อปี

 

 
     เวบไซต์พื่อสุขภาพ