ข่าวสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
ประกาศสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามยอดฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 57
    กู้เงินสามัญประจำเดือน เม.ย.58
ยื่นเรื่องกู้เงิน 
  30 มี.ค.58 - 7 เม.ย.58
ถ้าเรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
  9 เม.ย.58
จ่ายวันที่  28 เม.ย.58
แต่ถ้า เรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
   21 เม.ย.58
จ่ายวันที่ 6 พ.ค.58 
กรุณาตรวจสอบเรื่องกู้ของท่าน
ภายใน 9 เม.ย.และ 21 เม.ย.58
จัดลำดับคิวตามสัญญากู้เรียบร้อย

    ผลการดำเนินงาน

 
 
 
 
ดูทั้งหมด..  

       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ
และนำ
ใบฝากเงิน หรือ
สลิปATM มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้

ใช้เป็นหลักฐานต่อไป


แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

    ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558
***   กำหนดวันยื่นขอรับทุน   2 มี.ค. - 8 เม.ย.58  *** 
         จำนวนเงินทุนการศึกษา  : จำนวนทุนการศึกษาแต่ละทุน/แต่ละระดับ
พิจารณาเท่ากันโดยคำนวณจากจำนวนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี
2558  หารด้วยจำนวนสมาชิกที่ขอทุนและผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
         ยื่นแบบและหลักฐานการขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
-  ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
    ให้ยื่นแบบขอทุนพร้อมทั้งหลักฐานการขอทุน ตั้งแต่ 2 มี.ค. - 8 เม.ย.58
-  ระดับอุดมศึกษา  ให้ยื่นแบบขอทุน ตั้งแต่ 2 มี.ค. - 8 เม.ย.58 
สำหรับหลักฐานการขอทุนเฉพาะระดับอุดมศึกษา  ให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติม
ได้ไม่เกินสิ้นเดือน มิ.ย.58
         
1. ทุนเรียนดี
   1.1 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก
   1.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษาของบุตรสมาชิกในปี 2557
   1.3 หนังสือรับรองของสถานศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพทางการศึกษา และความประพฤติของบุตรสมาชิก
2. ทุนส่งเสริมการศึกษา
   2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก
   2.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษาของบุตรสมาชิกในปี 2557
   2.3 หนังสือรับรองของสถานศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพทางการศึกษา และความประพฤติของบุตรสมาชิก
   2.4 สำเนางบหน้าหักเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ปัจจุบันของสมาชิกผู้ขอรับทุน 
หมายเหตุ
    สมาชิกควรแจ้งขอหลักฐานกับโรงเรียนล่วงหน้าก่อนเพื่อสมาชิกจะได้หลักฐานต่าง ๆ เร็วขึ้น
   (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายธุรการ สอ.บก.ทอ. โทร.3-2101 กด 0 , 3-1699 กด 0 ) 

         อ่านประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558
         
พิมพ์แบบขอรับทุน ประเภทเรียนดี (พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน)
         
พิมพ์แบบขอรับทุน ประเภทส่งเสริมการศึกษา (พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน)
    สอ.บก.ทอ.ลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด..... หรือไม่
    ตามที่สมาชิกได้สอบถาม สอ.บก.ทอ.ว่า ได้นำเงินของ
สอ.บก.ทอ.
ไปลงทุนกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่นั้น

ปัจจุบัน สอ.บก.ทอ.ไม่ได้นำเงินไปลงทุนกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
    ตอบข้อร้องเรียนของสมาชิก
           
            ตามที่สมาชิก สอ.บก.ทอ. ได้ร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือ       
ในเรื่อง ดังนี้
             1.  ช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ และผู้ค้ำประกันที่เดือดร้อนโดยลดเงื่อนไข
การถือหุ้นในการกู้เงินสามัญ
          2.  ขอให้มีการรับชำระหนี้ กรณีผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันล้มละลาย
          3.  ขอให้ตรวจสอบการหน่ายเงินของสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมใหญ่
สามัญประจำปี
          เพื่อให้สมาชิก สอ.บก.ทอ. เข้าใจถูกต้องและได้ข้อเท็จจริง สอ.บก.ทอ.
จึงได้ให้ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นผู้ตอบข้อร้องเรียน
ดังกล่าวให้สมาชิกทราบ
          น.อ.วันชัย  ม้าสุวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย สอ.บก.ทอ. ตอบข้องร้อเรียน
         
น.อ.ฤทธีชัย  บุญคลัง  ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บก.ทอ. ตอบข้อร้องเรียน
 
                  
    บันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
              สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยบันทึกฝากเข้าบัญชีของ
สมาชิกทุก ๆ สิ้นเดือนมีนาคมและ สิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี 
สมาชิกท่านใดที่ฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ กรุณานำ
สมุดเงินฝาก มาบันทึกรายการดอกเบี้ยด้วยค่ะ 
                                                                      
                                  
    สำนักงานใหม่

สำนักงานใหม่อยู่ ณ อาคารหลังกองประชาสัมพันธ์ บก.ทอ.
(ช่องทาง บก.ทอ.2)
    ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัย
 หลายคนถามว่าค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
 ตอบเป็น 3 ประเด็นดังนี้

 อ่านรายละเอียด
    ชะลอการรับฝากออมทรัพย์
          ตามที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้งการเปิดรับฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข
ในวันที่ 2 มี.ค.58 และออมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ ในวันที่ 1 ต.ค.58 นั้น 
          ขณะนี้ระบบโปรแกรมการฝากออมทรัพย์ ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ. ได้สั่งการให้ชะลอการรับฝาก
ออมทรัพย์ดังกล่าว ไปก่อนเมื่อพร้อมดำเนินการ
จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
    สหกรณ์ ฯ ตอบคำถามสมาชิก
 
           จากการที่ สอ.บก.ทอ. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน
กู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) ตั้งแต่ 29 เม.ย.57 นั้น
        สมาชิกหลายท่านได้แจ้งว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้
สมาชิกได้รับความเดือดร้อนในการกู้เงินสามัญ 
        สหกรณ์ ฯ จึงขอชี้แจงสมาชิกดังนี้
    
    
    
ดูทั้งหมด..  
    ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
                                                       
    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    สมาชิกที่ขอลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 
                       กรุณามาติดต่อสหกรณ์ฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    ขอเชิญ สอบถามได้เลยค่ะ
สมาชิกท่านใดมีปัญหา หรือมีข้อสังสัย
                   และได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้ว
            ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
 
           กรุณาติดต่อ  ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ 
           ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ.
    สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 4/56 เมื่อ
3 ก.ย.56  ได้มีมติไม่ให้สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลายกู้เงินทุกประเภทและไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ จนกว่าจะถูก
ปลดจากคำสั่งศาลดังกล่าว
    ถือหุ้นรายเดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ?
กรณีที่สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับเพิ่มหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามเกณฑ์
เงินได้รายเดือน ไม่เกิน 8,000.-บาท  
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  400.-บาท (40 หุ้น)

เงินได้รายเดือน  เกินกว่า 8,000.-บาท ถึง 15,000.-บาท
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 500.-บาท (50 หุ้น)

เงินได้รายเดือน เกินกว่า 15,000.-บาท 
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 600.-บาท (60 หุ้น)
         
สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน
   
แต่ต้องไม่เกิน 10,000.- บาท (1,000 หุ้น)
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 พ.ค.57 เป็นต้นไป
 
    รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล


รางวัลจับฉลาก ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย.57
รางวัลเงินสด 300.-บาท  จำนวน 114 รางวัล สำหรับสมาชิกทุกคน 
ผู้มีชื่อได้รับรางวัล กรุณามารับรางวัลที่สำนักงานสหกรณ์ฯ 
 เวลา 0830-1500

ดูรายชื่อทั้งหมด
    กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

สอ.บก.ทอ.บริหารเองดีกว่าแน่นอน...

                      ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ.
 ได้พิจารณาการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ในกรณีที่ต้องรับ
 ชำระหนี้แทนผู้กู้นั้น  ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ สอ.บก.ทอ.จัดตั้งกองทุน
 ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ แทนการทำประกันสินเชื่อกับบริษัท  
 ประกัน ซึ่งจะได้รับประโยชน์มากกว่า 
                                       
    รายละเอียด ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    คิดให้ดีก่อนเซ็น

    สวัสดีครับ
 
                           
                                                  
ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน  
หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ  กรุณาติดต่อ 
พล.อ.ท.คณิต  เหลื่อมเจริญ  
ผู้จัดการฯ 
ได้ที่สหกรณ์ฯ  โทร. 3-1937 หรือ
3-1699, 3-2101 กด 15
0-2523-3831, 0-2531-3679 กด 15

-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 รับฝากไม่เกินคนละ  20,000บาท /เดือน  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.00 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับฝากชั่วคราว)
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  5.40 ต่อปี

 

 
     เวบไซต์พื่อสุขภาพ