ข่าวสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
ประกาศสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
    กู้เงินสามัญประจำเดือน ก.ย.58
ยื่นเรื่องกู้เงิน 
  28 ส.ค.58 - 7 ก.ย.58
ถ้าเรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
    9 ก.ย.58
จ่ายวันที่  28 ก.ย.58
แต่ถ้า เรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
   18 ก.ย.58
จ่ายวันที่ 5ต.ค.58 
กรุณาตรวจสอบเรื่องกู้ของท่าน
ภายใน 9 ก.ย.และ 18 ก.ย.58
**จัดลำดับคิวตามสัญญากู้เรียบร้อย**

    กราฟแสดงผลการดำเนินงาน
         

         แสดงกราฟผลการดำเนินงาน
                     
ก.ค. 58

       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป       
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ
และนำ
ใบฝากเงิน หรือ
สลิปATM มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้

ใช้เป็นหลักฐานต่อไป


แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

    ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษา ประจำปี 58


ระดับอุดมศึกษา
สมาชิกที่มีรายชื่อ กรุณามาติดต่อขอรับทุน ได้ทีสำนักงานสหกรณ์ฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค.58 เวลา 0900 - 1500 

   
                             ดูรายชื่อผู้ได้รับทุน
                                                    
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.บก.ทอ.
                      
สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที สอ.บก.ทอ. จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี
สามารถใช้โปรแกรม Excel, word ได้
ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ตั้งแต่  
17 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558
อ่านประกาศรับสมัคร
พิมพ์ใบสมัคร
   **สอบถามเพิ่มเติม  0 2523 3831 หรือ 0 2531 3679 กด 0                      
    ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกด้วยค่ะ
     ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้โดยลงทะเบียน
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวสมาชิก  เพื่อความถูกต้องของข้อมูลสมาชิก
เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, รายชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  และข้อมูลอื่น ๆ ขอให้สมาชิกทุกท่าน
ได้ตรวจสอบความถูกต้องหากพบข้อผิดพลาด หรือสังสัยขอให้ติดต่อ
สหกรณ์ฯ เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
 

    ชะลอการรับฝากออมทรัพย์
          ตามที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้งการเปิดรับฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข
ในวันที่ 2 มี.ค.58 และออมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ ในวันที่ 1 ต.ค.58 นั้น 
          ขณะนี้ระบบโปรแกรมการฝากออมทรัพย์ ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ. ได้สั่งการให้ชะลอการรับฝาก
ออมทรัพย์ดังกล่าว ไปก่อนเมื่อพร้อมดำเนินการ
จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
    ตอบข้อร้องเรียนของสมาชิก
           
            ตามที่สมาชิก สอ.บก.ทอ. ได้ร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือ       
ในเรื่อง ดังนี้
             1.  ช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ และผู้ค้ำประกันที่เดือดร้อนโดยลดเงื่อนไข
การถือหุ้นในการกู้เงินสามัญ
          2.  ขอให้มีการรับชำระหนี้ กรณีผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันล้มละลาย
          3.  ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายเงินของสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมใหญ่
สามัญประจำปี
          เพื่อให้สมาชิก สอ.บก.ทอ. เข้าใจถูกต้องและได้ข้อเท็จจริง สอ.บก.ทอ.
จึงได้ให้ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นผู้ตอบข้อร้องเรียน
ดังกล่าวให้สมาชิกทราบ
          น.อ.วันชัย  ม้าสุวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย สอ.บก.ทอ. ตอบข้องร้อเรียน
         
น.อ.ฤทธีชัย  บุญคลัง  ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บก.ทอ. ตอบข้อร้องเรียน
 
                  
    บันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
              สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยบันทึกฝากเข้าบัญชีของ
สมาชิกทุก ๆ สิ้นเดือนมีนาคมและ สิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี 
สมาชิกท่านใดที่ฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ กรุณานำ
สมุดเงินฝาก มาบันทึกรายการดอกเบี้ยด้วยค่ะ 
                                                                      
                                  
    สำนักงานใหม่

สำนักงานใหม่อยู่ ณ อาคารหลังกองประชาสัมพันธ์ บก.ทอ.
(ช่องทาง บก.ทอ.2)
    ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
                                                       
    สหกรณ์ ฯ ตอบคำถามสมาชิก
 
           จากการที่ สอ.บก.ทอ. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน
กู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) ตั้งแต่ 29 เม.ย.57 นั้น
        สมาชิกหลายท่านได้แจ้งว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้
สมาชิกได้รับความเดือดร้อนในการกู้เงินสามัญ 
        สหกรณ์ ฯ จึงขอชี้แจงสมาชิกดังนี้
    
    
    
ดูทั้งหมด..  
    สอ.บก.ทอ.ลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด..... หรือไม่
    ตามที่สมาชิกได้สอบถาม สอ.บก.ทอ.ว่า ได้นำเงินของ
สอ.บก.ทอ.
ไปลงทุนกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่นั้น

ปัจจุบัน สอ.บก.ทอ.ไม่ได้นำเงินไปลงทุนกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
    ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัย
 หลายคนถามว่าค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
 ตอบเป็น 3 ประเด็นดังนี้

 อ่านรายละเอียด
    สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 4/56 เมื่อ
3 ก.ย.56  ได้มีมติไม่ให้สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลายกู้เงินทุกประเภทและไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ จนกว่าจะถูก
ปลดจากคำสั่งศาลดังกล่าว
    สมาชิกที่ขอลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 
                       กรุณามาติดต่อสหกรณ์ฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    คิดให้ดีก่อนเซ็น

  
 พิธีมอมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 
สมาชิกท่านใดต้องการรูปภาพบุตรที่ได้รับทุน กรุณาติดต่อได้ที่สหกรณ์ ฯ  อ่านต่อ..

  

ดูทั้งหมด..  
    สวัสดีครับ
 
                           
                                                  
ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน  
หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ  กรุณาติดต่อ 
พล.อ.ท.คณิต  เหลื่อมเจริญ  
ผู้จัดการฯ 
ได้ที่สหกรณ์ฯ  โทร. 3-1937 หรือ
3-1699, 3-2101 กด 15
0-2523-3831, 0-2531-3679 กด 15

-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 รับฝากไม่เกินคนละ  20,000บาท /เดือน  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.00 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับฝากชั่วคราว)
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  5.40 ต่อปี

 

 
     เวบไซต์พื่อสุขภาพ