ข่าวสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
 
กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้เงิน 
 

การยื่นเรื่องกูัฉุกเฉิน ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้
1.งบหน้าหักเงินเดือน เดือนหลังสุด และเดือน มี.ค.63         
2.ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ เดือนหลังสุด 
3.บัตรประจำตัวข้าราชการ             
         
 

       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
    
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

 

      เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และนำ
    ใบฝากเงิน หรือสลิปATM มาแสดง
   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป
    ประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้งานเว็บไซต์ สอ.บก.ทอ.
 
    ประกาศรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2564
 

** รายละเอียดประกาศและแบบฟอร์มขอยื่นรับทุน ...คลิกที่นี้...
    ประกาศการคำนวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ มี.ค.64
 

ประกาศ การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

               ด้วย สอ.บก.ทอ. จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทปีละ 2 ครั้ง (ทุกวันทำการสิ้นเดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี) โดยจะนำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับสหกรณ์

     สอ.บก.ทอ. จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท ในวันพุธที่ 31 มี.ค.64 เวลา 1500 โดยจะนำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากแจ้งไว้ หากสมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงินหรือฝากโดยการโอนผ่านธนาคาร ให้ดำเนินการฝากหรือโอนผ่านธนาคาร และกรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทราบ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสมาชิกโอนเงินฝากหลังกำหนดเวลาดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะคำนวณดอกเบี้ยให้ในครั้งถัดไป และสมาชิกสามารถนำสมุดบัญชีเงินฝากมาบันทึกรายการดอกเบี้ยได้ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย.64 เป็นต้นไป

    ประกาศเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 2564
 

รายละเอียดประกาศเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2564 (คลิกที่นี่)
    ประกาศขยายวงเงินฝากออมทรัพย์
 

**รายละเอียดประกาศขยายวงเงินฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข (เล่มสีฟ้า) คลิกที่นี่ 
    คำชี้แจงสาเหตุการงดแจกรางวัลสำหรับสมาชิกทุกคน (รางวัลละ150บาท)
          สอ.บก.ทอ. ขอชี้แจงการงดแจกรางวัลสมาชิกทุกคน (รางวัลละ 150 บาท) ตามที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มีหนังสือชี้แจงการจ่ายเงินนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกทุกคน ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือไม่ก็ตาม ซึ่งการกระทำนี้ไม่เหมาะสม จึงให้สหกรณ์ฯ ยุติการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

**รายละเอียดหนังสือชี้แจงจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  หนังสือที่ กษ 1110/3789 ลงวันที่ 20 พ.ย.59 รายละเอียด ... คลิกที่นี่... 
    ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
 

      ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และสภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 25 ก.พ.63 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )
    คำแนะนำการนำฝากเงินในรูปแบบการโอน

 

*หมายเหตุ: เมื่อสมาชิกทำธุรกรรมการโอนดังข้างต้นแล้ว ขอให้สมาชิกมาดำเนินการปรับสมุดออมทรัพย์ในภายหลัง

    ประกาศการปรับปรุงสวัสดิการ สอ.บก.ทอ.
 

        สหกรณ์ฯ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก
        สหกรณ์ ฯ  จึงยกเลิก "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก ฉบับเดิม (พ.ศ.2552 และ 2559)" และแก้ไขยกร่างใหม่เป็น "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 ประกาศใช้ ณ 26 มี.ค.62 และมีแก้ไขเพิ่มเติม ณ 28 มิ.ย.62

** รายละเอียด "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 (แก้ไขยกร่าง ประกาศ ณ 26 มี.ค.62) (คลิกที่นี่)

** รายละเอียด "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ 28 มิ.ย.62) 
(คลิกที่นี่)
    LINE ID 098 835 2632
 
  สหกรณ์เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลของสมาชิก
ผ่านทางโปรแกรมไลน์ เช่น แจ้งการโอนเงินค่าหุ้น, หนึ้สิน,
เงินฝาก เข้าบัญชีสหกรณ์ หรือส่งสลิปธนาคาร, สลิปATM  ฯลฯ (LINE ID  098 835 2632)
    การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก
           สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรก
ที่เข้าเป็นสมาชิก ทั้งน้ี ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน
ของตน ดังต่อไปนี้
             เงินได้รายเดือน           ถือหุ้นรายเดือน (บาท)
         ไม่เกิน    15,000 บาท              300 
          เกินกว่า 15,000 บาท              600


อ่านประกาศ
    สวัสดีครับ
 
ยินดีต้อนรับ
และให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน 
 
พล.อ.ต.ไพสิษฐ์  เชื้อเพ็ชร์
  ผู้จัดการ สอ.บก.ทอ.

ติดต่อสหกรณ์ฯ
โทร.(ภายใน) 3-1699, 3-2101 
โทร. 0-2523-3831, 0-2531-3679
โทรสาร. 0-2523-3831 ต่อ 12
ออมทรัพย์
-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ
2.25 ต่อปี
  (ขณะนี้ปิดรับเงินฝาก)  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับเงินฝาก)
-เงินฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข ร้อยละ
 2.25 ต่อปี ฝากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และสะสมได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
-เงินฝากออมทรัพย์สุขใจวัยเกณียณ ร้อยละ
 3.00 ต่อปี (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณ ลาออก)
 ฝากไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และสะสมได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สินเชื่อ
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  3.00 ต่อปี