ข่าวสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
ประกาศสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ

ประจำเดือน ก.ย.59
ยื่นเรื่องกู้ 26 ส.ค.59 - 6 ก.ย.59
เรื่องกู้เสร็จ 9 ก.ย.59
รับเงินกู้ 28 ก.ย.59

สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญ ไม่ต้องพิมพ์,
ไม่ต้องซื้อแบบฟอร์มเงินกู้สามัญแต่
ต้องตรียมหลักฐานเอกสารกู้เงินให้
ครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ
 จะพิมพ์เอกสารการขอกู้เงินให้กับ
สมาชิกผู้กู้ดำเนินการต่อไป


กำหนดการยื่น
เรื่องกู้สามัญเดือน ต.ค.59 - ก.ย.60

ขั้นตอนการยื่นกู้สามัญ
(ใช้บุคคลค้ำประกัน)       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป       
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ
และนำ
ใบฝากเงิน หรือ
สลิปATM มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้

ใช้เป็นหลักฐานต่อไป


แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

    โปรดทราบ
              
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิกเป็น
รายวันในสิ้นวันของวันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สหกรณ์ฯ จึงขอความกรุณาสมาชิกที่ประสงค์จะ

ฝากเงินโดยโอนธนาคารในวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี 
ขอให้ดำเนินการภายในเวลา 1500
และสมาชิกสามารถนำสมุดคู่ฝากมาปรับ
รายการดอกเบี้ยได้ในวันที่ 3 ต.ค.59
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ณ หอประชุมกานตรัตน์
ลงทะเบียน  0800 - 0930 สมาชิกกรุณานำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย
ของสมนาคุณ ค่าพาหนะ และรางวัลจับสลาก
 
1. หุ้นสมนาคุณ จำนวน 15 หุ้น เป็นเงิน 150 บาท
  2. ค่าพาหนะ คนละ 250 บาท (สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน
และรับค่าพาหนะได้หลังเลิกประชุมที่หอประชุมกานตรัตน์เท่านั้น)
  3. รางวัลจับสลาก สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
      3.1  เงินสด  2000 บาท จำนวน 1 รางวัล        
      3.2 เงินสด 1000 บาท จำนวน 2 รางวัล
      3.3. เงินสด  500 บาท จำนวน 25 รางวัล
      3.4  ของรางวัลจากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยให้การ
สนับสนุนของรางวัลเป็นกระเป๋าเดินทางหลากหลายรูปแบบ นาฬิกา และ
รางวัลอื่น อีกมากมาย
  4. รางวัลสำหรับสมาชิกทุกคนโดยใช้คอมพิวเตอร์สุ่มเลขทะเบียนสมาชิก
      (Random)  เงินสด 300 บาท จำนวน 278 รางวัล
      รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น  306 รางวัล  เป็นเงิน  99,900 บาท
       
              
    LINE ID 098 835 2632
 
  สหกรณ์เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลของสมาชิก
ผ่านทางโปรแกรมไลน์ เช่น แจ้งการโอนเงินค่าหุ้น, หนึ้สิน,
เงินฝาก เข้าบัญชีสหกรณ์ หรือส่งสลิปธนาคาร, สลิปATM  ฯลฯ

 (LINE ID  098 835 2632)
    เริ่ม 1 ก.ย.59
      
                                  
           สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด 
จะลดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ดังนี้
       1. เงินฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข (เล่มสีฟ้า) จากเดิมฝากได้
เดือนละไม่เกิน  40,000 บาท เหลือเดือนละไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย3.00 ต่อปี

       2. เงินฝากออมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ (เล่มสีเหลือง) จากเดิมฝาก
ได้เดือนละไม่เกิน  50,000 บาท เหลือเดือนละไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 4.00 ต่อปี

                             
         ตั้งแต่ 1 ก.ย.59 เป็นต้นไป  
                                                     อ่านประกาศ
                                                                                                             
    การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

                    เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระการชำระหนี้สินเงินกู้สามัญให้กับ
           ทายาทของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่
           1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59 จึงได้มีมติให้สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญจะต้องทำประกันชีวิต
           “คุ้มครองสินเชื่อ” โดยให้นำเงินค่าหุ้นของสมาชิกผู้กู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์มาหัก
            จำนวนเงินกู้ที่สมาชิกขอกู้เงินแล้ว ถ้ามีจำนวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไปจะต้อง
            ทำประกันชีวิต “คุ้มครองสินเชื่อ” ของยอดเงินกู้
ที่หักเงินค่าหุ้น และมีระยะเวลา
            เท่ากับระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ของผู้กู้ กับบริษัทประกันภัยที่
            สหกรณ์กำหนด
อ่าน 
                      อ่าน ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

                                       
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 ก.พ.59 เป็นต้นไป 

    รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ
         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59  เมื่อ 28 ม.ค.59
   พิจารณาคำขวัญที่ส่งประกวดแล้ว มีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

      -          - รางวัลชนะเลิศ  เงินสด 2,000 บาท ได้แก่

                    “ เก็บออมเงินตน ปันผลสมาชิก แม้ออมเพียงนิด สร้างชีวิตมั่นคง”

                                 ผู้ส่ง จ.อ.หญิง อรไท  ดอกไม้ สังกัด สตน.ทอ.

                  -  รางวัลชมเชย เงินสด  1,000 บาท ได้แก่

           “ ออมเงินปลอดภัย ได้ผลกำไรคุ้มค่า เชิญมะเชิญมา ฝากเงินที่สหกรณ์ บก.ทอ.”

                                  ผู้ส่ง ว่าที่ ร.ต.ศิริชัย  วุฒิไกรอุดมเดช สังกัด ยศ.ทอ.

    สหกรณ์ตอบสมาชิก เดือน ต.ค.59
    ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
                                                       
    การสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอท.)
            สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ทหาร จำกัด (สสอท.) สามารถใช้หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ สอ.บก.ทอ. ได้แก่ ใบเสร็จของสหกรณ์ หรือ ใบงบหน้าหักเงินเดือน
ที่แสดงรายการหักของสหกรณ์ เพื่อนำไปยื่นที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
โดยไม่ต้องมาขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ฯ
    ประกันชีวิต (คุ้มครองสินเชื่อ)
    รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 59


ระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สมาชิกที่มีรายชื่อ กรุณามาติดต่อขอรับทุนฯ  ได้ทีสำนักงานสหกรณ์ฯ
(กรุณานำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย)
ตั้งแต่วันจันทรที่ 5 ก.ย.59 เป็นต้นไป
เวลา 0900 - 1500 

   
    ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัย
 หลายคนถามว่าค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
 ตอบเป็น 3 ประเด็นดังนี้

 อ่านรายละเอียด
    ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก ฉบับที่2
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ.
ครั้งที่ 9/59  มีมติให้แก้ไข ระเบียบว่าด้วยการใช้เงิน
กองทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
นับอายุการเป็นสมาชิก 
(สมาชิกสามารถเข้าไปดูได้โดยคลิกที่ เมนูระเบียบข้อบังคับ
และเลือกกองทุนสวัสดิการสมาชิก)

    ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด

        สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญให้ใช้งบหน้าเงินเดือนของผู้กู้และ
ผู้ค้ำประกันย้อนหลัง 3 เดือน ประกอบคำขอ
กู้เงินดังกล่าว

  

                          ตั้งแต่ 26 เม.ย.59 เป็นต้นไป

                      

    ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก
 
 สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนดังต่อไปนี้
                    เงินได้รายเดือน                      ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  
                    ไม่เกิน  8,000 บาท                         40 หุ้น ( 400 บาท )               
                     8,000 - 15,000 บาท                      50 หุ้น ( 500 บาท )
                     เกินกว่า 15,000 บาท                      60 หุ้น ( 600 บาท )

              สมาชิกจะขอเพิ่มการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 50
ของเงินได้รายเดือน แต่ทั้งน้ี
สมาชิกรายใดมีหุ้นสะสมไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ให้ถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 10,000 บาท

สมาชิกรายใดมีหุ้นสะสมเกิน 1,000,000 บาท    
ให้ถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน   5,000 บาท

เมื่อมีหุ้นครบ 1,500,000 บาท ให้งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสหกรณ์ ฯ
จะดำเนินการปรับเงินค่าหุ้นให้เป็นไปตามที่กำหนด
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป
อ่านระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก

    บันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
              สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยบันทึกฝากเข้าบัญชีของ
สมาชิกทุก ๆ สิ้นเดือนมีนาคมและ สิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี 
สมาชิกท่านใดที่ฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ กรุณานำ
สมุดเงินฝาก มาบันทึกรายการดอกเบี้ยด้วยค่ะ 
                                                                      
                                  
    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    ตอบข้อร้องเรียนของสมาชิก
           
            ตามที่สมาชิก สอ.บก.ทอ. ได้ร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือ       
ในเรื่อง ดังนี้
             1.  ช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ และผู้ค้ำประกันที่เดือดร้อนโดยลดเงื่อนไข
การถือหุ้นในการกู้เงินสามัญ
          2.  ขอให้มีการรับชำระหนี้ กรณีผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันล้มละลาย
          3.  ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายเงินของสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมใหญ่
สามัญประจำปี
          เพื่อให้สมาชิก สอ.บก.ทอ. เข้าใจถูกต้องและได้ข้อเท็จจริง สอ.บก.ทอ.
จึงได้ให้ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นผู้ตอบข้อร้องเรียน
ดังกล่าวให้สมาชิกทราบ
          น.อ.วันชัย  ม้าสุวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย สอ.บก.ทอ. ตอบข้องร้อเรียน
         
น.อ.ฤทธีชัย  บุญคลัง  ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บก.ทอ. ตอบข้อร้องเรียน
 
                  
    สมาชิกที่ขอลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 
                       กรุณามาติดต่อสหกรณ์ฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    สมาชิกที่ย้ายไปนอกหน่วยกองทัพอากาศ
     - สมาชิกที่ย้ายไปนอกหน่วยกองทัพอากาศได้สิทธิกู้เงินเฉพาะ
  เงินค่าหุ้นและไม่มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญ

         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59 
  มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและ
  เงินกู้สามัญ พ.ศ.2557 ในกรณีที่สมาชิกย้ายไปนอกหน่วยกองทัพอากาศ
  ให้สมาชิกดังกล่าวกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่
  ในสหกรณ์ และไม่มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้

                           ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 ก.พ.59 เป็นต้นไป
    สอ.บก.ทอ.ลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด..... หรือไม่
    ตามที่สมาชิกได้สอบถาม สอ.บก.ทอ.ว่า ได้นำเงินของ
สอ.บก.ทอ.
ไปลงทุนกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่นั้น

ปัจจุบัน สอ.บก.ทอ.ไม่ได้นำเงินไปลงทุนกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
    สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 4/56 เมื่อ
3 ก.ย.56  ได้มีมติไม่ให้สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลายกู้เงินทุกประเภทและไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ จนกว่าจะถูก
ปลดจากคำสั่งศาลดังกล่าว
    การกู้เงินสามัญโดยใช้เงินฝากค้ำประกัน
 -  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญจะใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
 ค้ำประกันเงินกู้ไม่ได้

                    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59  มีมติ
         ให้แก้ไขระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
         พ.ศ.2557  โดยไม่ให้สมาชิกผู้กู้เงินสามัญใช้ยอดเงินในสมุด
เงินฝากที่สมาชิก
         ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ค้ำประกันเงินกู้  
                               
ทั้งนี้ ตั้งแต่  24 ก.พ.59  เป็นต้นไป
           
- คำชี้แจงของที่ปรึกษากฎหมาย สอ.บก.ทอ.   
               
สมาชิกผู้กู้เงินสามัญจะใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝาก ที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
          ค้ำประกัน
เงินกู้ไม่ได้

         จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59 มีมติให้
แก้ไขระเบียบว่าด้วยด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.
2557
โดยไม่ให้สมาชิกผู้กู้
เงินสามัญใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ค้ำประกันเงินกู้นั้น สอ.บก.ทอ. ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากตามเรื่องนี้ได้มีคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 8325/2553  มีคำวินิจฉัยว่า  “การมอบบัญชี
เงินฝากไว้เป็นประกันหนี้แก่
ธนาคารนั้น ไม่ได้ทำให้ธนาคารมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน”  ดังนั้นก็
เทียบเคียงได้กับ
ถ้าในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
ค้ำประกันเช่นกันและถ้าผู้กู้ ฯ ถูกฟ้องดำเนินคดีเพ่งสามัญทั่วไปหรือคดีล้มละลายนั้นแล้ว
แพ้คดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สามารถอายัดเงินฝากที่มีใน สอ.บก.ทอ.ได้ และ
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ที่มี
บุริมสิทธิเหนือ สอ.บก.ทอ. ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้าน
การเงินของ
สอ.บก.ทอ.ในอนาคตข้างหน้าได้

            - ดูระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญได้
            โดยคลิกที่เมนูระเบียบข้อบังคับ

    คิดให้ดีก่อนเซ็น

  
 พิธีมอมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 
สมาชิกท่านใดต้องการรูปภาพบุตรที่ได้รับทุน กรุณาติดต่อได้ที่สหกรณ์ ฯ  อ่านต่อ..

  

ดูทั้งหมด..  
    สวัสดีครับ
 
                
                                                  
ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน  
หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ  กรุณาติดต่อ 
น.อ.ชูชาติ  บุญจันทึก 
ผู้จัดการฯ 

ได้ที่สหกรณ์ฯ  โทร. 3-1937 หรือ
3-1699, 3-2101 กด 15
0-2523-3831, 0-2531-3679 กด 15

-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
  (ขณะนี้ปิดรับเงินฝาก)  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.75 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับเงินฝาก)
-เงินฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข ร้อยละ
 3.00 ต่อปี ฝากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
-เงินฝากออมทรัพย์สุขใจวัยเกณียณ ร้อยละ
 4.00 ต่อ (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณ ลาออก)
 ฝากไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  5.40 ต่อปี

 

 
     เวบไซต์พื่อสุขภาพ