ข่าวสหกรณ์
ผลการดำเินินงาน
ประกาศสหกรณ์
สาระมาฝาก
กู้เงินสามัญ ประจำเดือน เม.ย.57
รับเรื่องกู้เงิน 
  28 มี.ค.57 - 4 เม.ย.57
ทำสํญญาเรียบร้อยภายใน 
  9 เม.ย.57
รับเงินกู้วันที่  28 เม.ย.57 
ทำสัญญาเรียบร้อยภายใน 
   21 เม.ย.57

รับเงินกู้วันที่ 2 พ.ค.57 
กรุณาตรวจสอบเรื่องกู้ของท่าน
ภายใน 9 เม.ย. และ 21 เม.ย.57
จัดลำดับคิวตามสัญญากู้เรียบร้อย
กู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตร
รับเรื่องกู้
28 มี.ค.57-4 เม.ย.57
รับเงินกู้
30 เม.ย.57

    ผลการดำเนินงาน 

 
 ประจำ ธ.ค.56 (27/1/2014)  
 
 ประจำ พ.ย.56 (23/12/2013)  
 
 ประจำ ต.ค.56 (23/12/2013)  
ดูทั้งหมด..  
    สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
ตั้งแต่ เม.ย.55 เป็นต้นไป
(โดยไม่ต้องมารับใบเสร็จรับเงินที่
สหกรณ์)  
โดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ


แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

    ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 57

ทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก ประจำปี 57
 สมาชิกสามารถยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา
ตั้งแต่ 3 มี.ค. - 4 เม.ย.57
แบบคำขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สมาชิกสามารถดาว์นโหลดได้จากเมนูแบบฟอร์ม

    
ดูทั้งหมด..  
    สำนักงานใหม่

สำนักงานใหม่อยู่ ณ อาคารหลังกองประชาสัมพันธ์ บก.ทอ.
(ช่องทาง บก.ทอ.2)
    ขอเชิญ สอบถามได้เลยค่ะ
สมาชิกท่านใดมีปัญหา หรือมีข้อสังสัย
                   และได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้ว
            ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
 
           กรุณาติดต่อ  ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ 
           ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ.
    กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสำหรับสมาชิกเข้าใหม่
             
            เหตุผลในการกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสำหรับสมาชิกเข้าใหม่
     
          เนื่องจากสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ช่วยเหลือสมาชิกทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้มีความมั่นคงในชีวิต ...
          
                                           
    
ดูทั้งหมด..  
    สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 4/56 เมื่อ
3 ก.ย.56  ได้มีมติไม่ให้สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์พิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลายกู้เงินทุกประเภทและไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ จนกว่าจะถูก
ปลดจากคำสั่งศาลดังกล่าว
    ตอบคำถามพนักงานราชการ
ตามที่พนักงานราชการได้ สอบถามที่webboard ทอ.
         
เกี่ยวกับระเบียบการกู้เงิน ของ สหกรณ์ ทอ. นั้น
                         สอ.บก.ทอ. มีระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้
 

    
ดูทั้งหมด..  
    ผู้ค้ำประกันโปรดตรวจสอบ

ผู้ค้ำประกันโปรดตรวจสอบว่าผู้กู้เกษียณราชการก่อนกำหนด
หรือไม่ ค้ำแล้วต้องรับผิดชอบจนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้หมด
    
ดูทั้งหมด..  
    ถือหุ้นรายเดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ?
กรณีที่สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับเพิ่มหุ้นรายเดือนให้เป็นไปการเกณฑ์
เงินได้รายเดือน ไม่เกิน 5,000.-บาท  
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  100.-บาท (10 หุ้น)

เงินได้รายเดือน  เกินกว่า 5,000.-บาท ถึง 8,000.-บาท
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 200.-บาท (20 หุ้น)

เงินได้รายเดือน เกินกว่า 8,000.-บาท 
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 300.-บาท (30 หุ้น)
         
สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน
   
แต่ต้องไม่เกิน 10,000.- บาท (1,000 หุ้น)
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.55 เป็นต้นไป
    กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

สอ.บก.ทอ.บริหารเองดีกว่าแน่นอน...

                      ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ.
 ได้พิจารณาการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ในกรณีที่ต้องรับ
 ชำระหนี้แทนผู้กู้นั้น  ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ สอ.บก.ทอ.จัดตั้งกองทุน
 ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ แทนการทำประกันสินเชื่อกับบริษัท  
 ประกัน ซึ่งจะได้รับประโยชน์มากกว่า 
                                       
    รายละเอียด ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    การดำเินินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ และของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
            
             การที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 จะรับเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
 ออมทรัพย์ทหารนั้น 
สหกรณ์ฯ  ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบ
 ก่อนตัดสินใจรับเป็นศูนย์ประสานงานฯ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวล
 สมาชิก
    
ดูทั้งหมด..  
    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    คิดให้ดีก่อนเซ็น

    สอ.บก.ทอ.ลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่
    ตามที่สมาชิกได้สอบถาม สอ.บก.ทอ.ว่า ได้นำเงินของ
สอ.บก.ทอ.
ไปลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่นั้น

               ปัจจุบัน สอ.บก.ทอ.ไม่ได้นำเงินไปลงทุนกับ
                 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด


 
 

 
    
    
    
    
    
    
    
    สวัสดีครับ
 
 
ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน  
หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ  กรุณาติดต่อ 
พล.อ.ต.คณิต  เหลื่อมเจริญ  
ผู้จัดการฯ 
ได้ที่สหกรณ์ฯ  โทร. 3-1937 หรือ
3-1699, 3-2101 กด 15
0-2523-3831, 0-2531-3679 กด 15

-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 ขณะนี้รับฝากไม่เกินคนละ  20,000บาท /
เดือน (ตั้งแต่ 19 ธ.ค.56 เวลา 1415
เป็นต้นไป  )
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.00 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับฝากชั่วคราว)
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  5.40 ต่อปี

 

 
     เวบไซต์พื่อสุขภาพ