ข่าวสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน
ประกาศสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
    กู้เงินสามัญประจำเดือน ต.ค.58
ยื่นเรื่องกู้เงิน 
  29 ก.ย.58 - 7 ต.ค.58
ถ้าเรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
    9 ต.ค.58
จ่ายวันที่  28 ต.ค.58
แต่ถ้า เรื่องกู้เรียบร้อยภายใน 
   19 ต.ค58
จ่ายวันที่ 5 พ.ย.58 
กรุณาตรวจสอบเรื่องกู้ของท่าน
ภายใน 9 ต.ค.และ 19 ต.ค.58
**จัดลำดับคิวตามสัญญากู้เรียบร้อย**

    กราฟแสดงผลการดำเนินงาน
         

         กราฟแสดงผลการดำเนินงาน
                      ส.ค.58

       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป       
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ
และนำ
ใบฝากเงิน หรือ
สลิปATM มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้

ใช้เป็นหลักฐานต่อไป


แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

    รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล


รางวัลจับฉลาก ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย.58
รางวัลเงินสด 300.-บาท  จำนวน 181 รางวัล สำหรับสมาชิกทุกคน 
ผู้มีชื่อได้รับรางวัล กรุณามารับรางวัลที่สำนักงานสหกรณ์ฯ 
 เวลา 0830-1500
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

    ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก
 
 สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนดังต่อไปนี้
                    เงินได้รายเดือน                      ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  
                    ไม่เกิน  8,000 บาท                         40 หุ้น ( 400 บาท )               
                     8,000 - 15,000 บาท                      50 หุ้น ( 500 บาท )
                     เกินกว่า 15,000 บาท                      60 หุ้น ( 600 บาท )

              สมาชิกจะขอเพิ่มการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 50
ของเงินได้รายเดือน แต่ทั้งน้ี
สมาชิกรายใดมีหุ้นสะสมไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ให้ถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 10,000 บาท

สมาชิกรายใดมีหุ้นสะสมเกิน 1,000,000 บาท    
ให้ถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน   5,000 บาท

เมื่อมีหุ้นครบ 1,500,000 บาท ให้งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสหกรณ์ ฯ
จะดำเนินการปรับเงินค่าหุ้นให้เป็นไปตามที่กำหนด
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป
อ่านระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก

    ประกาศ กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด ได้จัดตั้งกองทุน
 ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมานั้น
       เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดพระราชบัญญัติประกันภัย ที่ประชุม
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อ 22 กันยายน 2558 จึงได้มีมติ
 ให้ยกเลิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
 เป็นต้นไป  สำหรับเงินกองทุน ฯ ที่เหลือจะจัดสรรคืนให้กับสมาชิกที่บริจาคเงินตาม
 สัดส่วนที่บริจาคฯ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
                              ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2558
                                          (ลงชื่อ) พลอากาศตรี  จิระศักดิ์  เรืองจวง
                                                                     รองผู้จัดการ ฯ ทำการแทน
                                      ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
    เริ่ม 4 ม.ค.59


                 ประกาศ เงินรับฝากออมทรัพย์

- ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี
- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จากอัตรา
  ดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี เหลืออัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 ต่อปี
  และยังคงปิดรับเงินฝากเหมือนเดิม

- เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข รับเงินฝากจากสมาชิก
  สหกรณ์ฯ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี

- เงินฝากออมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ รับเงินฝากจากสมาชิกที่
  เกษียณอายุราชการ ผู้ที่ลาออกจากราชการ หรือเกษียณก่อน
  กำหนดตามโครงการและได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณ
  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี

                                                อ่าน ประกาศ

  ตั้งแต่  4 ม.ค.59  เป็นต้นไป 

    ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
                                                       
    ชะลอการรับฝากออมทรัพย์
          ตามที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้งการเปิดรับฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข
ในวันที่ 2 มี.ค.58 และออมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ ในวันที่ 1 ต.ค.58 นั้น 
          ขณะนี้ระบบโปรแกรมการฝากออมทรัพย์ ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ. ได้สั่งการให้ชะลอการรับฝาก
ออมทรัพย์ดังกล่าว ไปก่อนเมื่อพร้อมดำเนินการ
จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
    ตอบข้อร้องเรียนของสมาชิก
           
            ตามที่สมาชิก สอ.บก.ทอ. ได้ร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือ       
ในเรื่อง ดังนี้
             1.  ช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ และผู้ค้ำประกันที่เดือดร้อนโดยลดเงื่อนไข
การถือหุ้นในการกู้เงินสามัญ
          2.  ขอให้มีการรับชำระหนี้ กรณีผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันล้มละลาย
          3.  ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายเงินของสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมใหญ่
สามัญประจำปี
          เพื่อให้สมาชิก สอ.บก.ทอ. เข้าใจถูกต้องและได้ข้อเท็จจริง สอ.บก.ทอ.
จึงได้ให้ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นผู้ตอบข้อร้องเรียน
ดังกล่าวให้สมาชิกทราบ
          น.อ.วันชัย  ม้าสุวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย สอ.บก.ทอ. ตอบข้องร้อเรียน
         
น.อ.ฤทธีชัย  บุญคลัง  ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บก.ทอ. ตอบข้อร้องเรียน
 
                  
    บันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
              สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยบันทึกฝากเข้าบัญชีของ
สมาชิกทุก ๆ สิ้นเดือนมีนาคมและ สิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี 
สมาชิกท่านใดที่ฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ กรุณานำ
สมุดเงินฝาก มาบันทึกรายการดอกเบี้ยด้วยค่ะ 
                                                                      
                                  
    สำนักงานใหม่

สำนักงานใหม่อยู่ ณ อาคารหลังกองประชาสัมพันธ์ บก.ทอ.
(ช่องทาง บก.ทอ.2)
    สหกรณ์ ฯ ตอบคำถามสมาชิก
 
           จากการที่ สอ.บก.ทอ. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงิน
กู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) ตั้งแต่ 29 เม.ย.57 นั้น
        สมาชิกหลายท่านได้แจ้งว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้
สมาชิกได้รับความเดือดร้อนในการกู้เงินสามัญ 
        สหกรณ์ ฯ จึงขอชี้แจงสมาชิกดังนี้
    
    
    
ดูทั้งหมด..  
    สอ.บก.ทอ.ลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด..... หรือไม่
    ตามที่สมาชิกได้สอบถาม สอ.บก.ทอ.ว่า ได้นำเงินของ
สอ.บก.ทอ.
ไปลงทุนกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หรือไม่นั้น

ปัจจุบัน สอ.บก.ทอ.ไม่ได้นำเงินไปลงทุนกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
    ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัย
 หลายคนถามว่าค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
 ตอบเป็น 3 ประเด็นดังนี้

 อ่านรายละเอียด
    สมาชิกที่ขอลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 
                       กรุณามาติดต่อสหกรณ์ฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 4/56 เมื่อ
3 ก.ย.56  ได้มีมติไม่ให้สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลายกู้เงินทุกประเภทและไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ จนกว่าจะถูก
ปลดจากคำสั่งศาลดังกล่าว
    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    คิดให้ดีก่อนเซ็น

  
 พิธีมอมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 
สมาชิกท่านใดต้องการรูปภาพบุตรที่ได้รับทุน กรุณาติดต่อได้ที่สหกรณ์ ฯ  อ่านต่อ..

  

ดูทั้งหมด..  
    สวัสดีครับ
 
                
                                                  
ยินดีให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน  
หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ  กรุณาติดต่อ 
น.อ.ชูชาติ  บุญจันทึก 
ผู้จัดการฯ 

ได้ที่สหกรณ์ฯ  โทร. 3-1937 หรือ
3-1699, 3-2101 กด 15
0-2523-3831, 0-2531-3679 กด 15

-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 รับฝากไม่เกินคนละ  20,000บาท /เดือน  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.00 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับฝากชั่วคราว)
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  5.40 ต่อปี

 

 
     เวบไซต์พื่อสุขภาพ